Säännöt

Merkitty yhdistysrekisteriin 25.10.2011.

1§ Nimi

Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry, ruotsiksi Samarbetsföreningen för de naturvetenskapliga studentorganisationerna vid Helsingfors universitet Matlu rf, ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimitystä The Science Students' Association Matlu of Helsinki University. Siitä voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä myös nimeä Matlu ja näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys.

2§ Kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3§ Kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa myös ruotsin tai englannin kielellä.

4§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. toimia matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opiskelijayhdistysten etu- ja yhteistyöjärjestönä

 2. välittää tietoa ja herättää keskustelua tiedekuntia koskevista asioista ja tapahtumista

 3. edistää jäsenjärjestöjen opintotoimintaa

 4. edistää luonnontieteellisen tiedon ja sivistyksen lisääntymistä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa

 5. lisätä matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta

 6. tarjota mahdollisuuksia yhteiseen harrastustoimintaan

5§ Sitoutumattomuus

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

6§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. ylläpitää keskustelua opetuksen ja tutkimuksen muodoista, sisällöstä ja perusteista sekä opiskelijan asemasta opetusjärjestelmässä

 2. tekee esityksiä ja aloitteita yliopiston hallintoelimille sekä tarvittaessa yliopiston ulkopuolisille tahoille

 3. välittää tietoa tapahtumista jäsenjärjestöjen välillä

 4. järjestää keskustelu-, tiedotus- sekä muita tilaisuuksia ja retkiä sekä harjoittaa julkaisutoimintaa

7§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan piirissä toimiva rekisteröity opiskelijajärjestö. Yhdistyksen kokous hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet.

8§ Eroaminen

Jäsenjärjestöllä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä siten, että jäsenjärjestön hallitus siitä kirjallisesti ilmoittaa yhdistyksen puheenjohtajalle tai hallitukselle tai ilmoittaa erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

9§ Jäsenten vastuu

Jäsenjärjestöt eivät voi joutua taloudelliseen eivätkä oikeudelliseen vastuuseen yhdistyksen toiminnasta.

10§ Jäsenmaksu

Yhdistys voi periä jäsenmaksua. Jäsenmaksua ei kuitenkaan peritä ellei yhdistyksen syyskokous muuta päätä vähintään 3/4:n ääntenenemmistöllä. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenmaksua määräaikaan maksamattoman järjestön yhdistyksestä.

11§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Kokouksessa kullakin jäsenjärjestöllä on käytettävissä yksi ääni, jota käyttää jäsenjärjestön hallituksen valtuuttama edustaja tai hänen varaedustajansa. Varaedustaja käyttää äänioikeuttaan, mikäli varsinainen edustaja on poissa tai on muutoin estynyt käyttämään äänioikeuttaan. Edustajilla tulee olla jäsenjärjestön antama valtakirja edustusoikeudestaan. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikilla jäsenjärjestöjen jäsenillä.

Yhdistyksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse vähintään kolme viikkoa ennen kokousta jokaisen jäsenjärjestön yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli jäsenjärjestö ei ole ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitettaan, kutsu lähetetään samassa ajassa kirjallisena. Jäsenjärjestöillä on oikeus saada pyynnöstä kokouskutsu kirjallisena. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista ja hallituksen tai yhdistyksen jäsenten erottamista koskevat sekä muut yhdistyslain 23§:n tarkoittamat asiat.

Yhdistyksen kokous järjestäytyy valitsemalla itselleen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat.

12§ Syyskokous

1.11.-31.12. välisenä aikana pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

 6. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta

 7. päätetään seuraavan vuoden talousarvio

 8. valitaan jäsenjärjestöjen jäsenistä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

 9. valitaan hallituksen taloudenhoitaja

 10. valitaan hallituksen sihteeri

 11. päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä

 12. valitaan hallitukseen jäsenjärjestöjen jäsenistä muut jäsenet

 13. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt seuraavaksi kalenterivuodeksi

 14. käsitellään muut mahdolliset asiat

13§ Kevätkokous

1.2.-31.3. välisenä aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus

 6. vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja käsitellään toiminnantarkastajien lausunto

 7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 8. käsitellään muut mahdolliset asiat

14§ Ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun jäsenjärjestö sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää nimetyn asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä viiden viikon kuluessa pyynnöstä. Sääntöjen ja yhdistyslain määrittelemät kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa, muut asiat vähintään viikkoa ennen kokousta toimitettavalla tarkennetulla esityslistalla. Yhdistyksen kokous voi kuitenkin 3/4 enemmistöllä päättää, että asia käsitellään kiireellisenä, vaikka sitä ei ole esityslistalla, ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n säännökset.

15§ Hallitus

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistystä edustaa syyskokouksen valitsema yhdistyksen hallitus. Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi taloudenhoitaja, sihteeri ja 5-15 muuta jäsentä. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajan sijalla tämän ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään.

16§ Hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaan

 2. huolehtia yhdistyksen varainhoidosta

 3. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat

 4. pitää jäsenrekisteriä

 5. tiedottaa hallituksen ja yhdistyksen kokousten päätöksistä

17§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään 4 hallituksen jäsenistä on paikalla. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille ellei hallitus erityisistä syistä muuta päätä.

18§ Hallituksen erottaminen

Hallitus on velvollinen eroamaan, jos yli puolet yhdistyksen jäsenjärjestöistä edustajiensa välityksellä sitä yhdistyksen kokouksessa vaatii.

19§ Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

20§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

21§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys puretaan, jos 3/4 annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa sitä kannattaa. Purkamista koskeva esitys on mainittava kokouskutsussa. Puretun yhdistyksen omaisuus luovutetaan viimeisessä yhdistyksen kokouksessa päätetylle samoja tarkoitusperiä ajavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai yhteisöille tai käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan.

22§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voi muuttaa yhdistyksen kokous 3/4:n ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.